Услуги


БЮРО “ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР”
стая 403, тел.: (084) 660-254
 • Изготвя Покани-Декларации за бизнес-посещения на представители на фирми;
 • Осигурява заверки на сертификати за форсмажор;
 • Заверява сертификати за произход на стоки за износ - форма “А”и “БТПП”(без EUR1, EUR2);
 • Изготвя и осигурява заверка на карнет АТА за временен износ на стоки в т.ч. за панаири, изложби, за концерти и др.;
 • Регистрира фирми в търговския регистър на Българската търговско-промишлена палата;
 • Заверява търговски договори, пълномощни, декларации за образец на подпис, експортни фактури, ветеринарни и фитосанитарни сертификати, ценови листи, коносаменти;
 • Осигурява заверка на сертификат с данни от търговския регистър на БТПП за представяне пред чужди партньори;
 • Предлага справка за фирми по различни признаци от регистъра на БТПП;
 • Регистрира търговски представители в регистъра на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на чужди фирми в България (област Разград).
БЮРО “БИЗНЕС-КОНСУЛТАЦИИ”
стая 406, тел./факс: (084) 660-249
 • Консултира фирмите и търговските дружества по  проблемите на стокообмена у нас и в международен план, както и за пазарните потребности и възможности при нови производства, изделия и услуги;
 • Изготвя външнотърговски договори (покупко-продажба, комисионен, внос-износ, бартер, консигнация, лиценз, лизинг, ноу-хау, реекспорт, представителство, спедиторски и други);
 • Изготвя вътрешно-търговски договори (покупко-продажба, комисионен, за поръчка, за изработка, консигнация, наем, представителство, спедиторски и други);
 • Дава становище по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни фирми;
 • Осигурява информация за пазарни цени на стоки и услуги;
 • Осигурява регистрация на търговски марки, промишлени образци, полезни модели в патентното ведомство на Република България;
 • Консултира и осигурява регистрация на фирми по GS1 (бар-код) ;
 • Изготвя спецификации на артикулни бар-кодове;
 • Генерира бар-кодове за печат;
 • Проектира и отпечатва етикети с бар-код;
 • Организира и провежда обучения по:
  •  Внедряване на кодиране на стоките с бар-код;
  • Патентоване на търговски марки, промишлени образци и полезни модели;
  • Безопасност и здраве при работа.
 • Организира и извършва оценки на стойност на предприятия и обособени обекти, недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи;
 • Организира участия на местни фирми в изложения и панаири в страната и чужбина;
 • Представя чужди и български фирми в региона;
 • Изготвя  оферти и стокови листи;
 • Съветва и въвежда стандарта за управление на качеството – ISO – 9001:2000; OHSAS 18001:2000
 • Осигурява оценка за съответствие на продукт (С€) по директиви на Европейския съюз;
 • Подпомага изготвянето и утвърждаването на технически спецификации на продукти и тяхното изпитване в акредитирани лаборатории;
 • Информира и консултира фирмите, дружествата и организациите при разработване на проекти за ползване и усвояване средства от Еврофондовете.
 • Консултира и/или изготвя документация за кандидатстване пред фонд „Условия на труд” към МТСП за съфинансиране на проекти за подобряване условията на труд (микроклимат, шум и др.)
БЮРО “БИЗНЕС-КОНТАКТИ”
стая 404, тел.: (084) 660-248
 • Извършва преводи от и на чужди езици (английски, френски, немски, италиански,  испански, руски, турски, гръцки, румънски и др.) от лицензирани  преводачи;
 • Легализира документи в Консулския отдел на Министерството на външните работи (дипломи за завършено образование, актове за раждане, брак, смърт и др.);
 • Разпространява оферти в международни информационни системи и до чужди фирми;
 • Разпространява запитвания до фирми;
 • Предлага оферти за покупка, продажба и коопериране от чужди и български фирми;
 • Включва оферти в Интернет и Евро-инфо-център;
 • Предоставя каталози, справочници и други регистри от библиотеката на Камарата и Палатата за търсене на адреси на фирми от страната и от чужбина;
 • Изготвя и заверява референции на фирми за чужди или местни партньори;
 • Изготвя делови писма до фирми;
 • Предоставя информация за панаири и изложения на стоки и услуги в страната и в чужбина;
 • Осигурява справки по режима за митнически внос/износ съгласно Закона;
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА (СТМ)
гр. Разград, тел./факс: (084) 660-249, офис: жк „Освобождение”, бл. 67, партер – 
тел. 084/66-25-71, e-mail: rtpzktm@mail.bg
Ръководство: Управляващ СТМ: инж. Слави Илиев, експерт БЗР, тел/факс: (084) 660249, е-mail: rtpzk@mail.bg; Лекар по трудова медицина: доц.д-р Георги Армянов; Експерт БЗР: физик Милко Кузманов
Удостоверение - Службата по трудова медицина при РТПЗК е пререгистрирана в Министерството на Здравеопазването под № 058-2/15.06.2009 г. (виж приложените файлове)

Услуги:
Извършва обслужване по Наредба № 3/2008 г. на МЗ включително: 
 • наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещи във връзка с условията на труд;
 • участие в преглед на условията на труд или оценка на работните места и разработване на мерки за намаляване на риска;
 • изготвяне на препоръки за преустройство на работните места на лица със специална закрила;
 • организира и провежда обучения по оказване на първа помощ, взаимопомощ;
 • подпомага и участва в работата на комитети/групи по условия на труд;
 • дава становища, предложения, препоръки по различни наредби, в които СТМ има задължения: задължителна застраховка трудова злополука, трудоустрояване, назначаване на работа на лица под 18 години и др. 
 • Извършва оценка на ефективност на внедрен физиологичен режим на труд и почивки
Допълнителни услуги, извършвани от камарата във връзка с дейността на СТМ:
 • Извършва оценка на риска за здравето на работещи по работни места;
 • Организира и извършва задължителните периодични медицински прегледи; 
 • Организира и извършва контрол на фактори на работната среда и електро-безопасност;
 • Изготвя процедури и документация, изисквани от нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Обслужване от орган за безопасност и здраве при работа.