Проекти

09.05.2019

header-bg

MOWE UP - MObility of Workers and UnEmployed UPgrade Подобряване на мобилността на работещи и безработни

Не си сигурен какво искаш да работиш? Търсиш работа и по-добра реализация? Искаш да подобриш своите професионални умения и знания? Не знаеш как да се подготвиш за интервю за работа? Искаш да оцениш личните си качества, интереси и умения? Всичко това ще научиш в платформата MOWE UP!

www.moweup.eu

Регистрирайте се безплатно, за да имате достъп до разделите: - Светът на кариерните възможности - Светът на уменията и подобряване на обучението - Инструменти за самооценка - Видео материали за кариерно развитие - Видео-съвети за работа и заетост - Библиотека Проект „ Подобряване на мобилността на работещи и безработни”, e-MS код: ROBG-170 “ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.   footer-bg

 

 

23.08.2018

Актуално - Добри практики разработени в рамките на проект Heritage for RO-BG Economy

Възползвайте се от добрите практики в областта на:

- Земеделие, животновъдство, лесовъдство, риболов

- Архитектура и строителство

- Туризъм и свързани дейности

- Възобновяеми енергийни източници 

- Добра европейска практика

в рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”.

Те ще Ви дадат нови идеи как да повишите интереса към Вашия бизнес и как да популяризирате устойчивото използване на природното и културно наследство.

Връзки към добрите практики в PDF формат можете да намерите на следната връзка:

 

Връзка: http://heritagerobg.eu/резултати/

 

05.04.2018 

Актуално - Добри практики разработени в рамките на проект Heritage for RO-BG Economy

Възползвайте се от добрите практики в областта на:

- Земеделие, животновъдство, лесовъдство, риболов

- Архитектура и строителство

- Туризъм и свързани дейности

- Възобновяеми енергийни източници 

- Добра европейска практика

в рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”.

Те ще Ви дадат нови идеи как да повишите интереса към Вашия бизнес и как да популяризирате устойчивото използване на природното и културно наследство.

Връзки към добрите практики в PDF формат можете да намерите на следната връзка:

Връзка: http://heritagerobg.eu/резултати/

bg header

Търговско промишлена палата ПЛЕВЕН участва като партньор на Търговско-промишлена палата Добрич в изпълнението по проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство“,  акроним - Heritage for RO-BG Economy.

Проект № 15.2.1.034/2016, e-MS code: ROBG-8

Уеб сайт : http://heritagerobg.eu/

Проектът е финансиран от Програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Цели на проекта:

– улесняване създаването на общ подход за развитие и приложение на нови модели икономически дейности, чрез устойчиво използване на културното и природно наследство; – подобряване на туризма в трансграничната зона, чрез разработване на стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство;

– създаване на трансгранична структура за подкрепа на бизнеса при прилагането на стратегии, опазващи културното и природно наследство

Бюджет: 334 181 €, от които 284 053,85 € от ЕФРР

Период: февруари 2016 – януари 2018      

Водеща организация: Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие – гр. Констанца; Румъния

Основен резултат по проекта е разработване  на трансгранична стратегия за развитие на бизнеса, опазваща природното и културно наследство, която да се прилага от организации, подпомагащи бизнеса, в пограничните 7 области в Румъния и 8 области в България.

Партньорите определят визия за развитие на трансгранична икономика в полза на природното и културно наследство на Румъния и България:

До 2022 година природното и културно наследство от българо-румънската трансгранична зона да придобие ново значение за бизнес средата, която го управлява: Природното и културно богатство да се превърне в основен източник за индивидуалната и колективна идентичност на местната общност, неизчерпаем ресурс за преоткриване и развитие. Стратегията за развитие на трансгранична икономика в полза на природното и културно наследство е част от проектите и дейностите, които ще позволят реализиране целите и постигане на предложената визия от Стратегията, като в същото време Стратегията интегрира предпочитанията на бизнес средата и на заинтересованите страни от българо-румънската трансгранична зона.

Приоритет

Цели

I. Бизнесът от българо-румънската трансгранична зона да прилага нов активен подход спрямо природното и културно наследство чрез модерно осмисляне на важната му значимост. I.1. Повишаване информираността на бизнеса за значението на природното и културно наследство за общността и важността на устойчивото му ползване от икономическа гледна точка.
I.2. Бизнесът да участва в процеса по промяна на възприемането, манталитета и участието на специфичната ценностна верига на наследството, както и по промотиране на устойчивото му ползване.
I.3. Промотиране и доброволно прилагане на система за оценка и поощряване на фирми, които прилагат мерки, свързани с валоризация на устойчивото наследство.
II. Промотиране на нови бизнес модели, които водят до икономика, опазваща природното и културно наследство. II.1. Повишаване управленския капацитет на бизнеса за приемане и прилагане на мерки за устойчива валоризация на наследството.
II.2. Устойчиво ползване на наследството чрез въвеждане на социални мерки, създаване на нови бизнеси и промотиране опазването на околната среда.
II.3. Мерки за съхраняване автентичността, качеството и целостта на природното и културно наследство.
III. Свързване действащите лица на природното и културно наследство в линия на устойчивост и ролята на бизнеса като медиатор. III.1. Утвърждаване участието на бизнеса в процеса на вземане решения относно устойчивото развитие и ползване на природното и културно наследство.
III.2. Разработка на неформална платформа за информиране, сътрудничество и управление на  природното и културно наследство за бизнеса - „Приятели на наследството”.

Основни дейности по проекта:

 №. Дейност Отговорен партньор
A.1.1. Идентифициране на заинтересованите страни, създаване на работна група, която да защитава културното и природно наследство и ресурси в България и Румъния. Страните, ще бъдат включени в изпълнението на стратегията. ТПП Констанца
A.1.2. Определяне на рисковете, натиска и конфликтите породени от туризма и други икономически дейности. ТПП Констанца
A.1.3. Определяне на интересите, действията, мотивацията, средства, стратегиите и т.н. на частния сектор отнасящи се до икономически дейности, предприети по отношение на природното и културното наследство ТПП Констанца
A.1.4. Стратегия за развитие ТПП Констанца
A.1.5. Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство  ТПП Констанца
A.1.6. Финализиране, одобрение и публикуване на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство. ТПП Констанца
A.1.7. Промоция на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство. ТПП Констанца
A.2.1. Създаване на средства за реализиране. ТПП Констанца
A.2.2. Обучение на пограничните организации партньори за изпълнение на стратегията. ТПП Констанца
A.3.1. Информационна кампания адресирана до туристическите и бизнес общества в Добрич и Констанца относно стратегията и концепциите опазващи природното и културно наследство. ТПП Добрич
A.3.2. Пилотно обучение за бизнес общностите в Добрич и Констанца. ТПП Добрич
A.3.3. Пилотна сесия за измерване на влиянието от икономическите дейности върху културното и природно наследство и награждаване на  бизнесите, който най-добре ги опазват. ТПП Добрич
A.3.4. План за действие за изпълнение на стратегията на гранично ниво. ТПП Добрич
A.4 Дейности свързани с визуалната идентичност на проекта. ТПП Добрич
A.5 Дейности за управление, координация, докладване. ТПП Констанца ТПП Добрич

За контакт от страна на Търговско промишлена палата ПЛЕВЕН

Даниела Пенева - (064) 803 003; гр. Плевен 5800 ул. Ал. Стамболийски №1,  ет. 3

 

Контакти на основните партньори по проекта:

Водещ партньор

Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца

Екип: Адриана Бароти (Мениджър на проекта), Корина Урмош, Лучия Каленичи, Диана Кожокару-Белтеу Телефон: +40 241 618475, +40 241 550960 Email: drc@ccina.roeen@ccina.ro   Интернет: www.ccina.ro 

Партньор 2

Търговско-промишлена палата Добрич Екип: Татяна Гичева (местен координатор), Герман Германов, Георги Колев Телефон: +359 58 601472 Email: tgicheva@cci.dobrich.net   Интернет: www.cci.dobrich.net 

Материали за сваляне:

Резюме на Стратегията български език

Резюме на Стратегията на английски език

Пълна Стратегия на български език

Дипляна по проекта

Ръководства Ръководство за добри практики в сектор: ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЖИВОТНОВЪДСТВО – ЛЕСОВЪДСТВО - РИБОЛОВ

Ръководство за добри практики в сектор: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Ръководство за добри практики: ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА

Ръководство за добри практики в сектор: ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ

Ръководство за добри практики в сектор: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

План за действие на Български език

 

Филм за дейностите по проекта

footer