Услуги

Услуги, предлагани от Търговско-индустриална камара  Плевен

Административни

 • Регистрация на фирми в Търговския регистър на БТПП- София
 • Регистрация на Търговски Представителства на чуждестранни лица
 • Заверка на Сертификати за произход на стоки, фактури
 • Заверка на подписи върху договори, пълномощни и др. документи
 • Издаване на сертификат за форсмажор / БТПП-София /
 • Издаване на карнет АТА / БТПП-София /
 • Регистрация на членство в GS1  България/Баркодове
 • Покани - декларации за бизнес-пътувания на чужденци
 • Изготвяне на фирмени референции

Информационни

 • Достъп до специализирани бизнес-информационни източници (бюлетини, бази данни, офертни мрежи, уеб-сайтове с платен достъп)
 • Справки за фирми от региона
 • Офертен бюлетин - бизнес-оферти и запитвания, търсене на партньори и пазари по горепосочените канали

Други бизнес услуги

 • Преводи и легализации на документи
 • Бизнес-мисии у нас и в чужбина
 • Представяния /презентации / с рекламна цел на български и чуждестранни фирми пред потенциални партньори
 • Публикуване на годишни финансови отчети
 • Курсове, семинари, делови срещи
 • Тематични издания - брошури, дипляни, каталози

Kонсултантски услуги

 • Българска търговско – промишлена палата, Бенефициент по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, започва предоставяне на БЕЗПЛАТНИ  консултантски услуги в следните области:
 1. Трудовоправни и осигурителни отношения;
 2. Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика;
 3. Повишаване адаптивността на работниците;
 4. Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация;
 5. Приложение на системата GS1 (маркиране с бар кодове и електронен обмен на данни).

         Заявките се приемат на следния адрес :         http://www.vsa.bcci.bg/?cid=39