Назад

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ПО ПРАВИЛАТА НА АС ПРИ БТПП И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АРБИТРАЖНИТЕ ДЕЛА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА - ПЛЕВЕН

С последните изменения и допълнения в чл. 6 ал. 4 на Устава на Арбитражния съд и в чл.14 ал. 3 на Правилника на Арбитражния съд при БТПП, се създават регионални листи на арбитрите при Арбитражния съд при БТПП и разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в Регионалните палати и камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания.

Условията, при които страна може да избере арбитър от регионалната листа съгласно чл.14, ал.3 от Правилника на АС са:

  • Седалището или постоянния адрес на страната да са в областта, в която е седалището на съответната регионална палата/камара от единната система на българските търговско промишлени палати/камари
  • В арбитражното споразумение да е уговорено мястото на разглеждане на делото да е в седалището на съответната регионална палата/камара.

Търговско-индустриална камара - Плевен предоставя на клиентите на АС на БТПП зала за провеждане на открити арбитражни заседания по делата, осигурена с компютър, камера, екран, прожектор и достъп до интернет.

С оглед изискванията на чл.19 от Гражданския процесуален кодекс ( ДВ, бр.59 от 20.07.2007г., в сила от 01.03.2008г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. - бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.(*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.; изм., Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. - бр. 47 от 23.06.2009 г.; бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г.), чл. 1, ал.2 и пар. 3, ал. 1 от Преходните и заключителни рапоредби на Закона за международния търговски арбитраж (ДВ, бр. 60 от 5.08.1988 г., изм. и доп., бр. 93 от 2.11.1993 г., изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 38 от 17.04.2001 г., бр. 46 от 7.05.2002 г.; Решение № 9 от 24.10.2002 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 102 от 1.11.2002 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.), Устава на АС при БТПП и Правилника на АС при БТПП, Българската търговско-промишлена палата препоръчва на юридическите и физическите лица от региона при сключване на техните търговски и граждански договори следната арбитражна клауза:

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е в седалището Търговско-индустриална камара –Плевен от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

Списък на арбитрите от регионалната листа за региона на Плевен

 

Анита Любенова - родена 1970 г., адвокат

Христина Тошева - родена 1975 г., адвокат

Валя Иванова - родена 1976 г., адвокат.

 

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е в седалището на Търговско-индустриална камара - Плевен, част от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


Назад