Услуги

 • Регистрация на юридически и на физически лица в Търговския регистър на БТПП
 • Регистрация на Търговски представителства на чуждестранни лица
 • Актуализация на данните на регистрираните фирми
 • Издаване и заверка на Сертификати за произход, експортни фактури, референции и други външно-търговски документи
 • Заверка на подписи върху договори, пълномощни и др.
 • Регистрация на фирмен префикс /баркод/ GS 1 и генериране на щрихкодове
 • Преводи и легализации на документи
 • Публикуване на годишни счетоводни отчети

Сертификати за произход
Обикновена форма се издават за доказване на непреференциален произход на стоките при износ за всички страни, с изключение на тези, за които има споразумение за документи EUR .

 • Заверяват се 4 екземпляра – 1 оригинал с марки и 3 копия, на гърба на последното се попълва Декларация с подпис от управляващия или упълномощено лице и печат на фирмата

Обикновената форма се прилага и за доказване произхода на стоки по проекти на програма ФАР

Документи, които трябва да се представят в РТПП за издаването на сертификат:

 • Инвойс
 • Договор по програмата ФАР
 • Документи, доказващи произхода на стоката: фитосанитарни, ветеринарни сертификати, копие от митническите декларации, сертификат за качество и др.

  Ако фирмата няма регистрация в РТПП прилага още:
  • Копие от съдебната регистрация;
  • Удостоверение по ЕИК;
  • Спесимен на управляващия;
  • Учредителен документ

Необходими документи за асоциирано членство в БТПП /РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА ПАЛАТАТА/:

 • Заявление за първоначална регистрация по образец
 • Заявление за вписване на промени в регистрацията на фирмата
 • Регистрационна карта

Фирмени документи:

 • Удостоверение от Агенцията по вписвания
 • Фотокопие от учредителния акт на търговеца /решение, учредителен договор, устав или др./
 • Спесимен в оригинал от подписа на лицето, представляващо търговеца
 • Спесимен в оригинал от подписа на всяко от упълномощените лица – заверен нотариално или положен пред служител на палатата