За нас

Устав

Създаване, цел и задачи
Регионалната търговско-промишлена палата в гр. Гоце Делчев е създадена през 1993 г. в отговор на нуждите на бизнеса в региона да се обединят в защита на общите си интереси, промоциране на техните възможности и представителство пред местните и държавни власти и други национални и международни организации.

Палатата подкрепя своите членове в тяхното икономическо развитие и международни връзки, подпомага, насърчава и защитава техните стопански интереси.

Чрез единната система на БТПП палатата предоставя на своите членове теническа, икономическа, законова и маркетингова информация на национално и международно ниво, както и редица услуги облекчаващи тяхната дейност. 

Участва в държавно-обществени, консултативни и други органи и организации в региона, а посредством Българската търговско-промишлена палата - София и в органи и организации на национално ниво.

Участва в работата на регионалния орган за тристранно сътрудничество като работодателска организация.

РТПП-Гоце Делчев, съвместно и с помощта на Драмската ТПП-Гърция, е един от пионерите в България в развитието на Трансграничното сътрудничество между двете страни

По тяхна инициатива и подкрепа е създаден първият в Югоизточна Европа ЕВРОРЕГИОН Места-Нестос, който е пълноправен член на европейската асоциация на пограничните райони.

Членство в международни организации
Палатата е член на Асоциацията на Европейските Погранични Райони, Международната Търговска Камара, Европалати и други международни организации чрез БТПП.
 
Принос в регионалната икономика
Сътрудничество с местната власт (публично-частно партньорство)
Палатата поддържа тесни връзки и сътрудничи с местната власт в региона и си партнира в много национални и международни проекти. Съвместно с общинската администрация е съучредител и участва в управлението на Еврорегион Места-Нестос, Бизнес инкубатор, Съвет по туризъм и др.