Услуги

Палатата облекчава бизнеса в региона, като всички фирми осъществяващи стокообмен могат да бъдат

ВПИСВАНИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА БТПП
и да оформят съответните документи за външнотърговска дейност на място – в офисите на СмТПП. Палатата издава и заверява

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД
Обикновена Форма, Форма А, Текстилна форма, Предварителен сертификат по програма САПАРД, Сертификат за участие в търгове по Закона за обществените поръчки, заверка на фактури, договори, пълномощно, коносомент и др. Издава референции за участие в търгове, конкурсиы както и пред държавни институции и банки Членовете на Смолянска търговско-промишлена палата и фирмите от Областта могат да имат достъп до компютърна база данни 

ИНФОБИЗНЕС
за получаване и разпространение на оферти и установяване на контакти с партньори от съответния бранш от региона, страната и чужбина. С нашите лицензирани експерти извършваме внедряване и

СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО  ISO 9000
като гаранция за успешен бизнес и конкурентноспособност. Към Палатата работят лицензирани

ПРЕВОДАЧИ
от и на английски, немски, френски, испански, гръцки и руски езици. Те извършват преводи на документи, които СмТПП заверява при нужда в Консулския отдел на Министерство на външните работи. При заявка Палатата предоставя на своите членове съответната банкова, борсова, митническа, данъчна, търговска и производствена

ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВНА ПОМОЩ
като юридически консултации по всякакви въпроси. СмТПП съдейства за

ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ
чрез сключен договор между БТПП и банка ДСК АД и със свои експерти изготвя

БИЗНЕС-ПЛАНОВЕ
и маркетингови проучвания.. Членовете на Палатата имат пълна подкрепа в защита на интересите им при проява на нелоялна конкуренция и при разрешаването на спорни ситуации с чуждестранни фирми и организации чрез

АРБИТРАЖЕН СЪД
към БТПП. С помощта на Палатата се извършват паралелни оценки и анализи на обекти за

ПРИВАТИЗАЦИЯ
а членовете ще бъдат подпомагани при наемане на експерти. Смолянската търговско-промишлена палата участва в разработването на

РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ ПРОГРАМИ
за развитие на стопанската дейност или ще дава становище по тях след съгласуване на мнения с членовете си и ще защитава интересите им (заедно и поотделно) пред държавни и обществени институции. Палатата съдейства за осъществяване на

ПРЕКИ БИЗНЕС-КОНТАКТИ
между ръководителите на фирми в страната и чужбина за производствено и технологично коопериране, за маркетингова, търговска и рекламна дейност при при съвпадение на интересите и осъществяване на съвместни проекти. Богати са нейните възможности за информация относно

ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО
на пазарите, технологичния и техническия прогрес, обявяване на международни търгове и аукциони, както и за валутно-финансови режими, изисквания за качество, стандартизация,мита, данъци, квоти в Европа и света. СмТПП предоставя цялостна информация и съдейства за организиране и участие в различни

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ
в страната и чужбина и може да поеме част от разходите при определени условия. Палатата организира

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ
за обучение на специалисти и ръководители в прехода към пазарна икономика. Палатата съдейства за внедряване на националната система за кодиране на стоки със

ЩРИХКОД
в съответствие с изискванията на европейските пазари. За улеснение на деловите връзки между българските и чуждестранните бизнесмени СмТПП издава

ПОКАНИ – ДЕКЛАРАЦИИ
за получаване на визи за чужденци при посещението им в България. Експерти на Палатата участват в координирането на чуждестранни програми за инвестиции в страната и съдействат за доставка на ефективни лицензи и създаването на смесени фирми. Във възможностите на СмТПП  е да подготвя справки за фирмите в ликвидация, както и да предоставя

ИНФОРМАЦИЯ
за наименование, адрес и предмет на дейност на отделни фирми. Палатата участва в

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
на издаваните периодични и специални издания, наръчници ръководства, бюлетини и справочници по актуални и нормативни актове за промени в търговията и стопанската дейност