За нас

Устав

С развитието и динамичните промени в икономиката, приватизацията и модернизацията на България, се наложи нов подход за развитие пред Българската търговско-промишлена палата.

С Решение на Управителния Съвет на БТПП се поставя началото на развитие на мрежа от Регионални търговско-промишлени палати/камари. Инициативен комитет в Смолян извършва подготвителна работа по отговаряне на необходимите критерии и за учредяване на Смолянска търговско-промишлена палата. На 13.08.1992 г. се провежда Учредително събрание в присъствието на ръководители, собственици и инициативни предприемачи, които стават членове на новосъздадената Смолянска търговско- промишлена палата. Избран е управителен съвет. За първи Председател на Смолянската търговско-промишлена палата е избран инж. Иван Райков. С помощта на избраните Председател и Управителен съвет се извършва съдебна регистрация и с Решение № 1778 от 06.10.1992 г. Смолянският окръжен съд регистрира сдружение с идеална цел с наименование Смолянска търговско-промишлена палата. Със съдействието на Община Смолян СмТПП получава офиси в центъра на града, на удобно за дейността й място. Първоначално служителите на СмТПП са трима. Избрания Управителен съвет и назначените служители  работят активно за организационното и финансово укрепване на СмТПП.

Приоритетите на СмТПП за развитие на смолянския регион са:

  • Развитие на туристическата индустрия
  • Развитие на малките и средни предприятия
  • Дърводобив и развитие на дървопреработването
  • Развитие на добивната промишленост
  • Развитие на техническата и транспортната инфраструктура
  • Трансгранично сътрудничество
  • Заетост и развитие на човешките ресурси

Безспорно един от важните приоритети за реалното трансгранично сътрудничество, за икономическото развитие и развитието на туризма е изграждането на пътна връзка и ГКПП Смолян-Ксанти.

На територията на смолянския регион функционират 5000 предприятия, които са концентрирани основно в общините Смолян, Златоград, Мадан, Чепеларе.

От 1996 година в СмТПП е създаден информационен център за подпомагане и консултиране на граждани, фирми и НСО по фанъчни, търговски и митнически въпроси.

От 1997 година, с подкрепата на СмТПП, която е съорганизатор се провежда традиционното търговско изложение „ Родопи Експо „. Ежегодно СмТПП награждава най-добрите изложители с грамота „ Златен Перелик „.

През 2001 г. Смолянската търговско-промишлена палата се преорентира съгласно новоприетия Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Регистрирано е лого, фирмен знак и знаме на СмТПП.

Важна част от дейността на Палатата са установените международни контатти с други регионални палати. Смолянската Палата има сключени двустранни договори и развива активно сътрудничество с Палатите в Ксанти и Кавала в Гърция, Одрин- Турция, Белци- Молдова, Секешфехервар- Унгария.

През 2002 г. по инициатива на СмТПП се учредява клон „ Национален център за професионално обучение в системата на БТПП „. С Решение № 779 от 04.09.2002 година на Смолянския окръжен съд клонът е регистриран и се помещава в офисите на СмТПП.

Представители на СмТПП участват и активно работят в Регионалния съвет по развитие, Регионалния съвет за трансгранично сътрудничество, Регионалния и Общински съвети по заетост, Съветите за сътрудничество към Бюрата по труда в региона, Регионалния съвет по земеделие и гори, Комисиите по заетост, Комисиите по трансгранично сътрудничество.

Като част от системата на Регионалните търговско-промишлени палати/камари и със своята дейност от нейното създаване до сега Смолянската търговско-промишлена палата се утвърди в икономическия и обществен живот в Смолянския регион. Членовете й наброяват 413 фирми.