Общо събрание на СТПП

Силистранската търговско-промишлена палата(СТПП) свиква Общо изборно събрание, на базата на чл.16 от Устава и Протокол на УС, със следния дневен ред:

1.Отчет на дейността и състоянието на сдружение СТПП, до 2019г.; 2.Финансов отчет на сдружението; 3.Приемане на план за дейностите и бюджет на сдружението, за следващите 5години; 4.Промени в устава на сдружението; 5.Избор на Управителен и контролен съвет; 6лПриемане на нови членове на сдружението; 7.Разни.

Общото изборно събрание ще се проведе на 25-ти ноември 2019г., в гр. Силистра, на ул."Москва", 8, ет. 2, от 17.00часа.

При недостатъчен кворум, събранието ще започне в 18.00часа, с присъстващите членове.

от членовете на Ус на СТПП