За нас

Сайтът е в процес на обновяване , наличните данни не са актуални  

КТПП е неправителствена обществена организация, създадена през 1996 година, която поддържа, поощрява и представлява интересите на своите членове, както и допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество. Тя се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. Палатата се стреми да установява етични взаимоотношения в бизнеса.

Кърджалийската търговско-промишлена палата е колективен член на Българската търговско-промишлена палата и е част от единната система от търговски палати в страната и чужбина.

Действащият устав на КТПП е приет на 15.11.1996 г. от общото учредително събрание, изменен и допълнен на 24 .юни.2011 г. от редовно общо събрание на Палатата.

Палатата се управлява от Управителен съвет, който се състои от 13 члена. Всички цели и задачи на КТПП са насочени към създаване на благоприятна икономическа среда за българския бизнес и улесняване на дейността му.

Членството в КТПП е доброволно. Палатата има преки, асоциирани членове. КТПП е универсална организация. В нея могат да членуват както юридически и физически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред, така и сдружения, съюзи, асоциации, обединения и др., подпомагащи стопанската дейност. Няма пречка отделни членове на такива сдружения да станат и самостоятелни членове на Палатата.

Насоките за дейността на КТПП за периода 2011 – 2015 г. можете да видите ТУК

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КТПП
КТПП е партньор на държавните институции в усъвършенстване на нормативната база-представяне на съгласувано мнение на членовете по проекти за нормативни актове, предложения за усъвършенстването им, участие в разработването на регионални програми за развитие на стопанската дейност, защита интересите на членовете пред държавните органи.

На регионално ниво КТПП участва със свои представители в работата на:

  • Областен съвет по регионално развитие;
  • Регионален съвет за тристранно сътрудничество;
  • Регионален съвет по условията на труд;
  • Регионален съвет по заетост;
  • Съвет за професионална квалификация;
  • Съвет по социално подпомагане;
  • Съвети по сътрудничество по Общини;
  • Обществени съвети към бюрата по труда в областта;
  • Консултативен съвет по образованието;
  • Консултативен съвет по туризма.