Услуги

 

 1. Вписване в Единния търговски регистър на БТПП
  Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци, създадени на основание Търговския закон, организации, сдружения и други стопански субекти, създадени на базата на други закони и нормативни актове Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП. Документите се подават в Търговско-промишлена палата-Монтана.
   
 2. Вписване на търговско представителство в търговски регистър на БТПП
  В Търговския регистър задължително се вписват Търговските представителства на чуждестранни лица, на основание чл.6, ал.1 от Закона за чуждестранните инвестиции. В този смисъл, решението на БТПП за регистрация на търговско представителство има конститутивно действие. Документите се подават в ТПП-Монтана.
   
 3. Актуализация на обстоятелства, подлежащи на регистрация
  За поддържане на регистъра в актуално състояние, по заявление на търговеца с приложени към него документи, Палатата ежедневно отразява настъпили промени и осъвременява вписаните данни. Бързата и навременна актуализация на данните е изключително важна за търговците, тъй като е свързана със защита на техните интереси.
   
 4. Издаване на сертификати с данни от търговски регистър на БТПП
  Въз основа на данните от регистъра БТПП издава сертификати и референции за статута и финансовото състояние на регистрираните фирми, които ги легитимират пред чуждестранни партньори, митници, банки, посолства, държавни органи, за участие с търгове, конкурси и др. Тези документи се издават на български или чужд език, по искане на съответното лице.
   
 5. Издаване и заверка на Сертификат за произход
  За издаване и заверка на сертификат за произход се изискват:
  • инвойс;
  • документ, доказващ произхода на стоката.
    
 6. Издаване и заверка на Сертификат за произход по САПАРД
  Предварителни и окончателни сертификати за произход на стоки на кандидатите за финансова помощ по програма САПАРД се издават на:
  • физически лица, регистрирани като земеделски производители
  • фирми.
    
 7. Заверка на подпис върху договор, писмо или друг фирмен документ
  ТПП-Монтана извършва заверка на подписи на официалните представители на фирмите, положени в оригинал върху различни външнотърговски документи.
   
 8. Издаване на карнети АТА
  Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му в Р България е уреден в Правилника за прилагана на Закона за митниците.
   
 9. Преводи, легализации и заверка на документи
  Преводи, заверки и лагализация от български на чужд език и от чужд на български език на документи на физически и юридически лица. Езиците на/от, които се превежда са повече от 20. Извършват се писменни и устни преводи. Писмените преводи се предлагат на хартиен или на електронен носител. БТПП има подписан договор с МВнР - Консулски отдел, за заверка на подписите на преводачите.
   
 10. Консултации и оформяне документи за членство в GS 1 България, получаване на фирмен префикс и номера GTIN-8.
   
 11. Организиране участие в международни панаири и изложби, бизнес срещи в страната и чужбина, групови и фирмени обучения.