За нас

 

Търговско-промишлена палата,град Монтана е независима, доброволна, обществена организация за подпомагане,насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове и съдействие за развитие на международното икономическо сътрудничество.

Регистрирана е като Сдружение с нестопанска цел с Решение № 2455/08.03.1993 година на Окръжен съд-гр.Монтана.

Основната цел на дейността на Палатата е координация и сътрудничество, насочени към подпомагане и насърчаване инициативите и активността на фирмите и организациите, извършващи стопанска дейност, както и за осъществяване целите и задачите на Българска търговско-промишлена палата – гр.София.

На 15.03.2002 година е регистриран Център за професионално обучение в системата на БТПП - клон Монтана, чиято основна идея е чрез системата за професионално образование и обучение на лица от различни възрастови групи да се подпомогне създаването на по-благоприятна икономическа среда за българския бизнес и постоянно разширяване знанията и уменията на хората, с цел осигуряване на ефективен и успешен мениджмънт на фирмите.

Палатата участва със свои представители в работата на Съвета за сътрудничество към Бюрото по труда и работната група за подпомагане изготвянето на областна стратегия към Областния управител.

В условията на динамично променящия и глобализиращ се свят, в унисон с реформите в България,насочени към пълна интеграция с ЕС, Търговско-промишлена палата, град Монтана си е поставила следните цели:

  • Запознаване на предприемачите с изискванията на единния европейски и световен пазар и помощ в адаптирането им към тях;
  • Задълбочено проучване проблемите на фирмите и представяне пред компетентните държавни органи и институции на адекватни предложения за промени в съответните нормативни актове и опростяване на лицензионния режим;
  • Осигуряване на предпоставки за съгласуване и организиране съвместно с държавните институции прехвърляне на отговорността по регулиране на съответните браншове от съответните доброволни организации на бизнеса;
  • Предоставяне на услуги, насочени към улесняване и стимулиране на предприемаческата дейност;
  • Активно сътрудничество с местните държавни и общински органи и неправителствени организации с цел координиране на усилията за подпомагане предприемаческата дейност и развитието на бизнеса в региона;
  • Развиване на съществуващите и установяване на контакти с нови Търговско-промишлени палати от чужбина.